………………..……………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………..

imię i nazwisko konsumenta

………………………………….

adres konsumenta

Biosna.pl

Dwie Części Tomasz Szczerkowski

ul. Zagonowa 1, 91-232 Łódź

tel 506 403 463

biuro@biosna.pl

 

Formularz odstąpienia od umowy

Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej …..………………………………… …….………

towar otrzymano dnia……………………………………………………

…………………………………………

Data i podpis