CannabiGold
Kategorie

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i pliki cookies.

1. Jakie dane zbieramy na Twój temat i do czego je wykorzystujemy?

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas równie istotną kwestią jak ich satysfakcja z dokonywanych u nas zakupów, dlatego przykładamy bardzo dużą uwagę do szczególnej ochrony informacji, o których podanie możemy Cię poprosić w trakcie pobytu w naszym sklepie w następujących sytuacjach:

• Jeżeli robisz zakupy w naszym sklepie, jako niezalogowany użytkownik – zostaniesz poproszony o podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko ewentualnie nazwa firmy z numerem NIP oraz dane adresowe jak również e-mail), dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie Twojego zamówienia. Za każdym razem kiedy będziesz dokonywał zakupów w naszym sklepie w takiej formie będziesz proszony o wszystkie te informacje, ponieważ twoje dane nie zostaną zapisane w żadnej bazie użytkowników i za każdym razem będziesz traktowany przez nasz sklep jako zupełnie nowy użytkownik.

• Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację w naszym sklepie, to o wyżej wymienione dane osobowe zostaniesz poproszony tylko za pierwszym razem (przy rejestracji), a Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych i przy kolejnych zakupach poprosimy Cię tylko o podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Dane te zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz maksymalnego dostosowania naszej oferty do Twoich potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu skróci się czas robienia zakupów w naszym sklepie (brak konieczności podawania wszystkich danych) oraz będziemy w stanie zaproponować Ci atrakcyjny system rabatowy. Gwarantujemy, iż Twoje dane osobowe nie zostaną wykorzystane przez nas do prowadzenia jakichkolwiek akcji marketingowych (ulotki reklamowe, mailing ofertowy itp.), a na Twoją skrzynkę e-mail trafią jedynie informujące o statusie zamówienia lub aktualnym stanie posiadanego przez Ciebie rabatu w naszym sklepie. Zapewniamy również, że Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim (jedyny wyjątek jaki przewidujemy to postanowienie Sądu lub Prokuratury).

• Jeżeli zdecydujesz się na subskrypcję newslettera to poprosimy Cię o podanie adresu e-mail, który zostanie zapisany w zarejestrowanej w GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) odrębnej bazie danych adresów e-mail (zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych). Będzie tam widniał tylko i wyłącznie adres e-mail – nawet, jeśli wcześniej się zarejestrowałeś w naszym sklepie twoje dane osobowe zostaną odseparowane i w żaden sposób nie będziemy wiązać ich z adresem e-mail, na który zgodnie z życzeniem będziesz otrzymywał informacje o nowościach, promocjach w naszym sklepie lub newsach ze świata kosmetyków ekologicznych i ciekawostkach.

1.1  Firma Dwie Części Tomasz Szczerkowski działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

1.2. W celu zapewnienia właściwego sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, firma Dwie Części Tomasz Szczerkowski powołała Administratora Danych Osobowych (ADO), którym jest Anna Szczerkowska, dalej Administrator,

1.3. Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
Anna Szczerkowska
ul. Zagonowa 1
91-232 Łódź
tel 506 403 463
sklep@biosna.pl

1.4.Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku. 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1,5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów;
b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) dostawy Towarów za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich
d) obsługi procesu reklamacji;
e) obsługi zwrotu Towarów
f) zapewnienia możliwości obsługi procesu rejestracji konta Klienta na stronie biosna.pl
g) zapewnienia możliwości logowania do konta, będącego podstroną Sklepu, w celu sprawdzania statusu złożonych zamówień oraz historii zamówień;
h) realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności przechowywania dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych i rachunkowych   
i) realizacji zamówień składanych telefonicznie
j) zapewnienia możliwości dodatkowego kontaktu w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy sprzedaży, w tym sprzedaży drogą elektroniczną
k) udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy ze strony Sklepu, media społecznościowe itp.
l) zapewnianie obsługi usług płatniczych poprzez płatności elektroniczne, w tym płatności kartą kredytową

1.6. Administrator przetwarza następujące dane:
a) imię i nazwisko; płeć, hasło dostępu do konta Klienta
b) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
e) adres e-mail;
f) numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny);

1.7. Zbierane dane osobowe są adekwatne, ograniczone i niezbędne do celów wskazanych w punkcie 2.1.

1.8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody lub przekazanie niekompletnych danych osobowych uniemożliwia składanie zamówień i korzystanie z oferty Sklepu.

1.9. Administrator może przekazywać dane osobowe zebrane w celach wskazanych w punkcie 2.1.:
a) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie usług pocztowych i kurierskich
b) bankom, w przypadku rozliczeń płatności oraz podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych
c) organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa (urząd skarbowy, Policja, itp.)
d) podmiotom prowadzącym rachunkowość Sklepu i dokumentację do celów podatkowych
e) dostawcom i producentom Towarów, w przypadku wszczęcia procedury reklamacyjnej
f) firmie hostingowej na której znajduje się serwer Sklepu

1.10. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, co najmniej jednak przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie, dla celów i przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym reklamacji.

1.11. W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia:

1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym do uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
2. prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych.

3. prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
- dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w    zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
- został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może dalej przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
- zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądano ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
- zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie. 

5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w dowolnym momencie, w tym profilowania, w związku z:
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

6. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, prawo dotyczy także żądania, aby Administrator przesłał dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.
 
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przeświadczenia że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

2. Kiedy i w jaki sposób możesz zmienić swoje dane?

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu zmodyfikuj odpowiednio swoje dane w panelu użytkownika (dostępnym po zalogowaniu się w naszym sklepie lub prześlij e-mail pod adres: biuro@biosna.pl lub list polecony na adres: Biosna Tomasz Szczerkowski, ul. Zagonowa 1, 91-232 Łódź.

3. Twoje dane są bezpieczne.

Twoje dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., są przechowywane w zbiorze danych firmy Dwie Części Tomasz Szczerkowski, ul. Zagonowa 1, 91-232 Łódź, są należycie zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

4. W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

W niektórych obszarach Twojej działalności w naszym sklepie będziemy podpierać się plikami cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, dzięki którym jesteśmy w stanie go identyfikować. Pliki cookies w żaden sposób nie naruszają Twojej prywatności oraz są całkowicie nieszkodliwe dla Ciebie i Twojego komputera. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Twoją przeglądarkę jak również nie usuwanie ich z dysku.

5. Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie.
 

Metody płatności
 
 • W dzisiejszych czasach, ponieważ nie ma żadnej regulacji tego co naturalne. Zatem ekologiczne kosmetyki oznaczane są często certyfikatami odgrywającymi wiodącą rolę. Jest to jedyny sposób, aby zademonstrować absolutną przejrzystość i zaangażowanie producenta w tworzeniu przede wszystkim zdrowych kosmetyków oraz suplementów diety. Znajomość ogólnych zasad działania może pomóc nam w dokonywaniu właściwych wyborów przy zakupie.

  Oto niektóre wymagania, aby marka była zgodna z terminem kosmetyków ekologicznych:
  • Bez testowania na zwierzętach. Zarówno w składzie, przy produkcji jak i w testach żywotności muszą być wolne od okrucieństwa.
  • Produkty nie mogą zawierać syntetycznych substancji zapachowych ani barwników.
  • Nie mogą zawierać pochodnych ropy naftowej, olejów silikonowych lub ich pochodnych.
  • Muszą być wolne od promieniowania. Zarówno w składnikach jak i w gotowym produkcie.
  • Wytwarzanie produktów musi być jak najbardziej przyjazne dla środowiska.
  • Nie mogą to być składniki modyfikowane genetycznie (zgodnie z przepisami UE)
   
  Jak widać w tych zasadach korzyści płynące z kosmetyków ekologicznych obejmują wiele sektorów. Nie tylko naszego zdrowia, ale też wpływających zarówno na środowisko jak i na zwierzęta. Używane ekologiczne kosmetyki jak i suplementy diety o tych cechach oznaczają bezpośredni kontakt z naturą. Aktywne zasady ekstraktów roślinnych obejmują ciebie dając ci to co najlepsze. Jakość, zdrowie, sumienie, dobre samopoczucie i urodę to tylko niektóre z rzeczy, które dają nam kosmetyki ekologiczne oraz suplementy diety.

  Sklep z naturalnymi kosmetykami oraz suplementami diety Biosna powstał z pasji do natury i świadomości z dobrodziejstw wynikających z korzystania z czystych ekologicznie produktów. W naszym sklepie znajdziecie Państwo certyfikowane ekologiczne kosmetyki oraz suplementy diety znanych marek, przy wyborze których kierowaliśmy się zawsze ich jakością i efektywnością. Wszystkie ekologiczne kosmetyki oraz suplementy diety, które sprzedajemy, spełniają najwyższe standardy jakości: nie zawierają szkodliwych składników chemicznych, ropopochodnych, nie są testowane na zwierzętach, bazują na surowcach pochodzenia roślinnego z kontrolowanych czystych biologicznie upraw lub z dziko rosnących roślin. Większość z nich posiada certyfikat organów certyfikujących takich jak Ecocert, BDIH, ICADA, Cosmebio, Soil Association. Ekologiczne kosmetyki i suplementy diety to przyszłość w codziennej pielęgnacji ciała oraz przyczynek do lepszego zdrowia przyszłych pokoleń.

   

  Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autora zabronione.

 • Facebook Google Plus YouTube Twitter
 
@media all and (max-width: 537px) { .top-logo{ float:left; } }