Czystość jest najistotniejszą cechą olejku eterycznego. Jeżeli olejek eteryczny zawiera sztuczne domieszki lub zanieczyszczenia, staje się mnie efektywny i nie spełnia potrzeb użytkowników. Czystość jest najważniejszym priorytetem, jakim kieruje się CPTG doTERRA podczas produkcji olejków eterycznych.

W jaki sposób doTERRA upewnia się, że oferowane olejki eteryczne są czyste?

Od samego początku misją naszej firmy uczyniliśmy dzielenie się ze światem czystymi olejkami eterycznymi wysokiej jakości. W świetle braku określonych standardów czystości olejków eterycznych doTERRA postanowiła samodzielnie wyznaczyć normy czystości w tej branży.

Nie wszystkie firmy oferujące olejki eteryczne decydują się na wdrożenie rygorystycznych testów jakości. W praktyce wiele z nich pomija istotne etapy, aby zaoszczędzić czas lub pieniądze. Niestety przy braku odpowiedniej procedury testowej nie da się zapewnić, że olejek eteryczny jest naprawdę „czysty”.

Aby mieć pewność, że każda buteleczka zawiera czysty olejek eteryczny bez żadnych zanieczyszczeń lub syntetycznych wypełniaczy, doTERRA stworzyła proces o nazwie Testowana Certyfikowana Czysta Jakość (CPTG™). Obejmuje on rygorystyczne testy każdej partii olejków, także przez podmioty zewnętrzne, aby zagwarantować przejrzystość.


Dlaczego ważne jest stosowanie czystych olejków eterycznych?

CPTG doTerra

Niektórzy pytają: „Czy czystość olejku eterycznego naprawdę ma znaczenie?” albo „Co się stanie, jeżeli użyję olejków eterycznych, które nie są w pełni czyste?”.

Odpowiedź brzmi: Tak, czystość olejków eterycznych ma znaczenie. Używając olejku, który zawiera sztuczne domieszki, zanieczyszczenia lub syntetyczne wypełniacze, często pozbawiamy się możliwości wykorzystania w pełni naturalnych, korzystnych właściwości rośliny.

Właśnie dlatego CPTG doTERRA tak bardzo troszczy się o czystość olejków eterycznych. Korzystając z olejku, który nie jest w pełni czysty, może być trudno doświadczyć korzyści i zapewnić bezpieczeństwo. Stosując jednak czyste olejki eteryczne bez sztucznych domieszek, można cieszyć się ich pełnym potencjałem bez troski o bezpieczeństwo.

Skąd mam wiedzieć, czy wasze olejki eteryczne są czyste?

Na jakiej podstawie twierdzicie, że wasze olejki eteryczne są czyste? Przed zakupem olejków eterycznych warto poświęcić trochę czasu na wyszukanie informacji o tym, w jaki sposób dana firma pozyskuje, produkuje i testuje oferowane olejki.

Poniżej podajemy kilka pytań, które można zadać:

 • Jakość roślin: Czy do produkcji olejków eterycznych firma wykorzystuje rośliny wysokiej jakości? Czy rośliny są uprawiane w odpowiednich warunkach przy zastosowaniu właściwych praktyk rolniczych?
 • Praktyki produkcyjne: Czy firma wdrożyła odpowiednie procedury bezpieczeństwa, chroniące przed zanieczyszczeniem olejków w procesie produkcji? Czy do olejków dodawane są sztuczne domieszki lub syntetyczne wypełniacze?
 • Metody testowania: Czy firma testuje każdą partię olejków eterycznych? Czy testy są przeprowadzane przez bezstronny podmiot zewnętrzny? Czy wyniki testów są publicznie dostępne?
 • Przechowywanie olejków i postępowanie z nimi: Czy olejki są starannie przetwarzane, pakowane i przechowywane, by uniknąć zmian chemicznych powodowanych przez ekspozycję na wysoką temperaturę lub światło? (Do przechowywania olejków eterycznych najlepsze są z reguły buteleczki ze szkła bursztynowego).

Zapewnienie czystości olejków eterycznych: Proces CPTG doTERRA

doTERRA rozpoczyna proces testowania CPTG niedługo po destylacji, gdy każdy olejek jest oceniany pod kątem składu chemicznego. W zakładzie produkcyjnym doTERRA przeprowadzana jest druga seria testów w celu upewnienia się, że olejki poddane destylacji i testom podczas pierwszej serii to te same produkty, które są dostarczane do naszego zakładu. Trzecia weryfikacja składu chemicznego olejków przeprowadzana jest na etapie pakowania ich w buteleczki przed wysyłką do klientów.

Każdy z tych testów służy zapewnieniu, że olejki eteryczne są wolne od zanieczyszczeń i że w procesie produkcji nie nastąpiły żadne nieoczekiwane modyfikacje.


8 sposobów na przekonanie się, że olejki eteryczne doTERRA są czyste

Procedura testów jakości CPTG doTERRA obejmuje osiem głównych etapów, które gwarantują, że każda seria olejków eterycznych doTERRA jest czysta, pozbawiona sztucznych domieszek i bezpieczna do stosowania zgodnie z zaleceniami.

Poniżej przedstawiamy opis testów, które doTERRA przeprowadza, by zapewnić czystość olejków eterycznych:

 1. Oceny organoleptyczne
 2. Badania mikrobiologiczne
 3. Chromatografia gazowa
 4. Spektrometria mas
 5. Mikrospektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)
 6. CBadania chiralności
 7. Analiza izotopowa
 8. Badania na obecność metali ciężkich

Ocena czystości olejku eterycznego metodą organoleptyczną

Oceny organoleptyczne obejmują wykorzystanie ludzkich zmysłów, a w szczególności wzroku, węchu, smaku i dotyku. Dla doświadczonych pracowników destylatorni zmysły służą jako narzędzie kontroli jakości pierwszej linii, dostarczając natychmiastowych wskazówek odnośnie do akceptowalności produktu. Nietypowy zapach, niejednorodna konsystencja lub dziwny kolor olejku od razu sugerują pracownikowi destylatorni, że coś jest nie tak. Te oceny są często wykorzystywane jako wstępny etap kontroli jakości, przed przeprowadzeniem jakichkolwiek dalszych testów.


Ocena czystości olejku eterycznego metodą badań mikrobiologicznych

Badania mikrobiologiczne obejmują analizę serii olejków eterycznych pod kątem obecności drobnoustrojów, takich jak grzyby, bakterie, wirusy i pleśń. Ten proces polega na umieszczeniu pobranej próbki na sterylnym podłożu na specjalnej płytce lub w zamkniętym naczyniu. Próbka zostaje następnie poddana inkubacji i jest obserwowana pod kątem rozwoju drobnoustrojów. Te badania wykonywane są na produktach odbieranych w zakładzie produkcyjnym oraz na gotowych produktach przed ich dystrybucją w celu upewnienia się, że w procesie rozlewania nie doszło do zanieczyszczenia olejków

Ocena czystości olejku eterycznego metodą chromatografii gazowej

W przebiegu chromatografii gazowej olejek eteryczny jest odparowywany, a następnie przepuszczany przez długą kolumnę, gdzie następuje rozdział olejku na poszczególne związki chemiczne. Każdy ze składników przechodzi przez kolumnę z inną prędkością, w zależności od swojej masy cząsteczkowej i właściwości chemicznych, które są mierzone na wyjściu z kolumny. Za pomocą tej metody analitycy zajmujący się kontrolą jakości są w stanie określić, jakie składniki są obecne w testowanej próbce.

Ocena czystości olejku eterycznego metodą spektrometrii mas

Spektrometria mas wykonywana jest w połączeniu z chromatografią gazową w celu dokładniejszego określenia składu olejku eterycznego. W przebiegu spektrometrii mas składniki, które zostały wcześniej wyodrębnione za pomocą chromatografii gazowej, zostają poddane jonizacji i przesłane przez serię pól magnetycznych. Na podstawie masy cząsteczkowej i ładunku można zidentyfikować ilość każdego składnika, co pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji na temat mocy olejku eterycznego.

Ocena czystości olejku eterycznego metodą mikrospektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)

Mikrospektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) jest przeprowadzana w celu upewnienia się, że partia olejków eterycznych ma określoną moc i jednolitą jakość. Ta metoda testowa umożliwia identyfikację elementów strukturalnych poszczególnych związków zawartych w olejku eterycznym. W przebiegu mikrospektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera przez próbkę olejku eterycznego przepuszczane jest światło podczerwone o różnych częstotliwościach i dokonuje się pomiaru ilości światła pochłanianego przez próbkę. Można następnie określić jakość próbki, porównując wyniki odczytu FTIR z archiwalną bazą danych, która zawiera wzorce pochłaniania światła dla zarejestrowanych próbek wysokiej jakości.

Ocena czystości olejku eterycznego metodą badań chiralności

Chiralność, termin pochodzący od greckiego słowa „ręka”, jest wykorzystywana do opisu orientacji 3D cząsteczki. Podobnie jak człowiek ma dwie ręce, cząsteczki chiralne występują w dwóch postaciach wykazujących taką symetrię, jak prawa i lewa dłoń. Można zwizualizować sobie tę zasadę, spoglądając na swoje dłonie: każda z nich stanowi lustrzane odbicie drugiej.

W przypadku cząsteczek każda „dłoń” ma inne właściwości chemiczne, co wpływa na ich interakcje fizjologiczne w organizmie. W naturze występuje przeważnie jedna z postaci danej cząsteczki. W warunkach laboratoryjnych proporcja cząsteczek prawo- i lewostronnych wynosi jednak zawsze 50:50 ze względu na ich podobieństwa strukturalne. Stosunek prawo- i lewostronnych składników można określić poprzez szczególny typ chromatografii gazowej.

Choć nie każda seria olejków jest standardowo poddawana temu badaniu, służy ono do upewnienia się, że w olejkach eterycznych nie znajdują się żadne syntetyczne elementy.

Ocena czystości olejku eterycznego metodą analizy izotopowej

Materia złożona jest z maleńkich chemicznych elementów składowych zwanych pierwiastkami. Choć istnieją dziesiątki pierwiastków, każdy z nich jest inny ze względu na odmienną liczbę protonów w jądrze atomu. Czasami pierwiastek może występować w więcej niż jednej stabilnej postaci, jeżeli ma więcej lub mniej neutronów. Takie pierwiastki nazywane są izotopami. Węgiel posiada dwa stabilne izotopy, węgiel-12 (6 protonów i 6 neutronów) oraz węgiel-13 (6 protonów i 7 neutronów).

Z uwagi na fakt, że olejki eteryczne są związkami organicznymi, składają się głównie z atomów węgla i mają określoną proporcję izotopów węgla-12 do węgla-13. Ta proporcja różni się w zależności od miejsca występowania na świecie.

Za pomocą specjalnego typu spektrometrii mas można określić, które izotopy są obecne w danym składniku olejku eterycznego i w jakich ilościach. Jeżeli wszystkie składniki olejku eterycznego pochodzą z tego samego miejsca, powinny mieć taką samą proporcję izotopów. Jeżeli określony składnik wykaże inny profil izotopowy niż pozostałe składniki, jest to sygnałem dla analityka zajmującego się kontrolą jakości, że dany olejek eteryczny zawiera sztuczną domieszkę.

Ocena czystości olejku eterycznego metodą badań na obecność metali ciężkich

Badania na obecność metali ciężkich pozwalają określić ilość metali ciężkich w danym olejku eterycznym. Badania te echodzą w skład certyfikacji CPTG doTERRA. Poddane prawidłowej destylacji olejki eteryczne nie powinny zawierać żadnych metali ciężkich. W spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) na potrzeby jonizacji próbki wykorzystywany jest wysoce energetyczny nośnik nazywany plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Następnie próbka jest analizowana w spektrometrze masowym, który dzieli ją na części elementarne i określa, jakie pierwiastki są obecne i w jakich ilościach.

You cannot copy content of this page